PS Plus

PS Plus


Bakgrund

Genom PS införande med start 2004 blev ansvaret för den prehospitala sjukvårdsleding kopplat till första ambulans på plats. Med detta blev det tydligare att samtlig ambulanspersonal skulle kunna ingå i sjukvårdsledningens roller. Då all personal inte fullt ut är lämplig eller villig att agera i dessa roller uttalades därför ett behov om en förstärkningsfunktion. Utbildningen PS plus tillkom därför som ett centralt finansierat projekt med start 2012.  Aktörer från etablerade PS-fakulteter bjöds in för att diskutera former och innehåll i utbildningen. Resultatet bearbetades till en tvådagars-utbildning som sedan 2014 genomdrivs på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.


Syfte

Syftet med utbildningen är att öka förmågan till en effektiv prehospital sjukvårdsledning i händelser med stora krav.


Mål

Målsättningen med kursen är att deltagarna får en fördjupad kunskap om särskild sjukvårdsledning och inriktningar och samverkan i skadeområdet. Deltagaren ska kunna agera i en funktion för att etablera, eller stödja och förstärka en redan etablerad prehospital sjukvårdsledning.


Innehåll

Kursen innehåller bl.a. teoretiska moment inom ledarskap, stresshantering, beslutsfattande och samverkan. Kursdeltagarna får inläsningsmaterial tillsammans med en inbjudan via mejl. Praktiska moment med simuleringsövningar i grupp genomförs under dagarna. Gruppdiskussion med återkoppling är ett pedagogiskt förhållningssätt.


Målgrupp

De som har intresse och lämplighet att agera i rollen som sjukvårdsledare. Det har i olika forum uttalats en svårighet att överta ett ledarskap från andra medarbetare i en platt organisation. Det kan därför vara lämpligt att deltagaren som är tilltänkt till rollen har förtroende från arbetskollegor.


Uppdrag och implementering

Alla PS-utbildade ska verka utifrån PS-konceptet i alla händelser. Införandet av en förstärkningsfunktion medför inte att behovet av en initial sjukvårdsledning minskar utan är endast ett komplement till denna.

Funktion bör kallas FSP (Förstärkt Sjukvårdsledning Prehospitalt). Denna benämning förekommer redan i vissa län som nyttjar funktionen. Benämningen bör användas för att ha ett nationellt gemensamt namn som tydligare beskriver funktionens roll. I ett skadeområdet ska funktionen utmärkas ”Stab” eller ”Sjukvårdsledare”.

Funktionen ska stödja den prehospitala sjukvårdsledningen men bör ha mandat att överta sjukvårdsledarens roll. I skadeområdet ska funktionen utmärkas ”Stab” eller ”Sjukvårdsledare”.

Det är en regional fråga hur och när funktionen ska nyttjas. Detta eftersom det finns stora skillnader mellan exempelvis geografi och resurstillgänglighet. Funktionen bör nyttjas för förstärkning av prehospital sjukvårdsledning vid händelser med stora krav. Funktionen kan också användas vid specifikt uppdrag vid publika evenemang. Det är viktigt att det i den regionala beredskapsplanen och funktionsbeskrivningen framgår FSP:s uppdrag och mandat.


 

Material

Här kan du ladda ned material som är framtaget till kursen PS plus:

Checklista för FSP

Ledningsmodell

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.