Samverkan

Samverkansutbildning i CBRNE händelse


samverkanKatastrofmedicinskt centrum i Linköping har på uppdrag från Regional samordningsfunktion i Östergötland, där representanter från Länsstyrelse, Räddningstjänst inkl kem koordniator, Polismyndigheten, SOS Alarm, Region Östergötland (RÖ) inkl repr från RN-området på sjukhus och ambulanssjukvård arbetat fram en samverkansutbildning vid CBRNE-händelse gemensamt med Polismydighet, Räddsam E, Ambulanssjukvården och SOS Alarm

Syftet med utbildningen, samverkan vid CBRNE händelse är att skapa bättre kännedom om hur lagar och föreskrifter bör och kan tillämpas. Utbildningen ska underlätta och stödja de olika myndigheterna i planläggningsarbetet så att en fungerande ledning i samverkan blir så optimal som möjligt.

Utbildning och utbildningsmaterial utgör ett underlag för såväl planering, genomförande av insatser, uppföljning, utvärdering, utbildning och övning inom respektive myndigheter. På sikt skall utbildningen bidra till ett gemensamt synsätt och med detta skapa förutsättningar för samverkande myndigheterna att vid en allvarlig händelse minimera konsekvenserna för de drabbade. Utbildning och utbildningsmaterial kommer att komplettera och hänvisa till de kunskapsunderlag som finns framtagna inom olika delområden i CBRNE ämnet.

Kvalitetsindikatorer har tagits fram för  övningarna. Resultatet underlättar för fortsatt utveckling och behovsinventering av fortsatt utbildning/övning inom CBRN-området. Utbildningen består av flera övningar med en liten teoretisk del. (Detta förutsätts deltagarna kunna, utbildningsmaterialet skickas till deltagarna några veckor innan kursdatum) Varje deltagare ska få möjlighet att öva, detta innebär max 6 deltagare/organisation och utbildn.tillfälle. Tavelövningar fyller det mesta av dagen (Emergo Train System ), med tillhörande utvärdering.

Vi har genomfört 12 kursdagar under 2013, med mycket bra resultat. Utvärderingarna visar på att deltagarna tycker detta är otroligt viktigt och känner sig mer förberedda om dem skulle hamna i en ledningsposition vid en CBRNE händelse eller annan komplicerad händelse.

Under v 47, 2014 genomförde vi den första nationella instruktörsutbildningen inom ramen för 2:4 anslag. Vi har nu fakulteter på många platser i Sverige.   

Nästa  instruktörsutbildning är planerad v.47 2017. Utbildningen omfattar 3 dagar. Mer information finns på KMC:s hemsida .

För mer information kontakta henrik.lidberg@regionostergotland.se

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.