IVPA kontaktperson räddningsjtänsten

Du som kontaktperson för IVPA räddningstjänsten ansvarar för att att de som utför IVPA-uppdrag genomför de utbildningar som erfordras, vilket innebär:

  • Tillse att ny personal anmäls till grundutbildningar på KMC.
  • Samordna repetitionsutbildningar med instrukörer och informera kursdeltagare om kommande utbildning, så de kan förbereda sig.
  • Tillse att antalet deltagare fördelas på ett effektivt sätt utifrån tilldelat kursantal.
  • Följa upp de kurser som genomförs och tillse att de som behöver extra stöd får detta.

Ansvaret för utbildning av räddningstjänsten i IVPA har Katastrofmedicinskt Centrum, som är en del av Region Östergötland. Instruktörer med erfarenhet från ambulanssjukvården genomför utbildningsinsatserna. Administration och genomförande av kurserna behöver ske i samarbete mellan kursdeltagare, instruktör, kontaktperson på räddningstjänsten och KMC. För att skapa en överblick över denna process genomförs en inventering på hösten inför kommande år, där planeringen läggs. Detta underlag delas med instruktörer och räddningstjänsten när den är färdig. Vänligen använd dessa vid er samordning och återkoppla till KMC@regionostergotland.se om några uppgifter inte stämmer.

Utbildningen är indelad i en grundutbildning om 12 timmar och därefter en årlig repetition om 3 + 3 timmar. Grundutbildningen sker på KMC i Linköping och repetitionsutbildningarna ute på räddningstjänstens stationer. Inför utbildningen ska deltagarna förbereda sig genom att ta del av framtaget kunskapsunderlag. Detta tar de del av på https://psconcept.se/ivpa-kursdeltagare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.